28 Jquery UI For Website

28 Jquery UI For Website


Ngày 17 Tháng 12 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các jquery UI dành cho phát triển và thiết kế website bằng HTML, CSS, Javascript nha.

Các Ví Dụ Jquery UI

Multi Select Checkbox Jquery

Multi Select Checkbox Jquery

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Dropdown with Multiple checkbox select with jQuery by Mahmoud Elmahdi (@elmahdim) on CodePen.

Simple jQuery Accordian

Simple jQuery Accordian

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Simple jQuery Accordian by CSS-Tricks Team (@css-tricks) on CodePen.

Multi Step Form with Progress Bar using jQuery

Multi Step Form with Progress Bar using jQuery

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Multi Step Form with Progress Bar using jQuery and CSS3 by Atakan Goktepe (@atakan) on CodePen.

Slider Image Jquery

Slider Image Jquery

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Very Simple Slider by Mark Peck (@doodlemarks) on CodePen.

Load more content with jQuery

Load more content with jQuery

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Load more content with jQuery by Mahmoud Elmahdi (@elmahdim) on CodePen.

Responsive Equal Height Divs

Responsive Equal Height Divs

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Responsive Equal Height Divs by Micah Godbolt (@micahgodbolt) on CodePen.

Jquery Html To Pdf

Jquery Html To Pdf

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen JQuery- HTML to PDF - https://scotch.io/@nagasaiaytha/generate-pdf-from-html-using-jquery-and-jspdf by Nagasai (@nagasai) on CodePen.

Back To Top Jquery Smooth

Back To Top Jquery Smooth

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Back to top with progress indicator by Ivan Grozdic (@ig_design) on CodePen.

JQuery Number Counter

JQuery Number Counter

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen jQuery Number Counter by Sayed Rafeeq (@syedrafeeq) on CodePen.

Sticky Header Jquery

Sticky Header Jquery

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Animated Fixed Header (Scroll Down) by Malith Hettiarachchi (@malZiiirA) on CodePen.

Tab Using Jquery

Tab Using Jquery

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Sexy Tabs by Srdjan Pajdic (@MightyShaban) on CodePen.

Hamburger Menu Jquery Mobile

Hamburger Menu Jquery Mobile

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen hamburger slide accordion menu by Anya Melnyk (@slyka85) on CodePen.

JQuery Parallax Scroll

JQuery Parallax Scroll

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Parallax-ImageScroll jQuery plugin - mobile fallback by Peder Andreas Nielsen (@pederan) on CodePen.

Jquery & CSS3 background

Jquery & CSS3 background

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Jquery & CSS3 background by enrico toniato (@enricotoniato) on CodePen.

Jquery Read More Expand Text

Jquery Read More Expand Text

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen jQuery Read More/Less Toggle by Max (@maxds) on CodePen.

Jquery Timeline Horizontal Responsive

Jquery Timeline Horizontal Responsive

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen horizontal timeline by Ritesh Kumar (@ritz078) on CodePen.

Basic jQuery search/filter

Basic jQuery search/filter

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Mini-search filter by Rob (@robooneus) on CodePen.

jQuery Quiz Plugin

jQuery Quiz Plugin

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen jQuery Quiz Plugin by JC Hamill (@jchamill) on CodePen.

Smooth Page Scrolling in jQuery

Smooth Page Scrolling in jQuery

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Smooth Page Scrolling in jQuery by Chris Coyier (@chriscoyier) on CodePen.

Auto Formatting Currency With jQuery

Auto Formatting Currency With jQuery

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Currency Format Input Field by Wade Williams (@559wade) on CodePen.

jQuery Datepicker

jQuery Datepicker

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen jQuery Datepicker by Andreas Storm (@avstorm) on CodePen.

jQuery Flipster Infinite Loop Test

jQuery Flipster Infinite Loop Test

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen jQuery Flipster Infinite Loop Test by Shaw (@shshaw) on CodePen.

jQuery Changing Background Color while scrolling

jQuery Changing Background Color while scrolling

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Changing Background Color while scrolling by JP Nothard (@Funsella) on CodePen.

Resize Fonts with jQuery

Resize Fonts with jQuery

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Resize Fonts with jQuery by Ian Farb (@ianfarb) on CodePen.

3D Carousel Using TweenMax.js & jQuery

3D Carousel Using TweenMax.js & jQuery

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen 3D Carousel Using TweenMax.js & jQuery by John Blazek (@johnblazek) on CodePen.

jQuery Input Masks

jQuery Input Masks

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen jQuery Input Masks by Chris Coyier (@chriscoyier) on CodePen.

Scroll hide nav (jQuery)

Scroll hide nav (jQuery)

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Scroll hide nav (jQuery) by Josh Parrett (@JTParrett) on CodePen.

Scroll-Triggered Animations (jQuery)

Scroll-Triggered Animations (jQuery)

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Scroll-Triggered Animations (jQuery) by Bramus (@bramus) on CodePen.

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn jquery ui hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!