String Trong Javascript

String Trong Javascript


Ngày 2 Tháng 2 Năm 2021

Hôm nay bạn hãy cùng mình đi vào tìm hiểu khái niệm cũng như cách sử dụng chuỗi trong ngôn ngữ lập trình Javascript để phát triển web nhé.

Javascript String

Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu kỹ hơn về kiểu dữ liệu chuỗi trong Javascript. Nó là một loại kiểu dữ liệu nguyên thủy (Bạn có thể xem lại ở đây nhé: Kiểu dữ liệu nguyên thủy).
Chuỗi giúp ta lưu trữ các chữ cái, số, ký tự đặc biệt... Khi xử lý chuỗi trong Javascript, chúng ta sẽ luôn nhận được một chuỗi mới mà không làm thay đổi chuỗi ban đầu. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu định nghĩa và cách sử dụng nó bên dưới nhé.

Cách Tạo String Trong Javascript

Để tạo được biến với kiểu dữ liệu chuỗi thì bạn sử dụng hai dấu là '' hoặc "". Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ cụ thể sau đây để hiểu hơn nhé:

 let chuoi1 = 'Xin Chào Các Bạn';
let chuoi2 = "Xin Chào Các Bạn";

console.log(typeof chuoi1) /*Kết quả: string*/;
console.log(typeof chuoi2) /*Kết quả: string*/;

Ở đây mình có lưu ý nhỏ là hàm typeof giúp chúng ta kiểm tra kiểu dữ liệu của biến.
Ngoài ra trong ES6 còn cung cấp thêm một cách khai báo dạng chuỗi bằng cách sử dụng ``. Nó giúp chúng ta gán giá trị biến hay xử lý biểu thức để trả về kết quả cho chuỗi. Để hiểu rõ hơn bạn xem ví dụ cụ thể ở bên dưới nhé:

 let ten = "An"; 
let xinChao = `Xin Chào ${ten}`;

console.log(xinChao);

Bạn xem kết quả bên dưới nhé:

Sử dụng backtick trong chuỗi js

Như bạn thấy thì khi sử dụng dấu `` nếu chúng ta muốn gán giá trị của một biến thì sẽ kết hợp với ${}. Nó cũng được áp dụng khi xử lý một biểu thức và để dễ hình dung hơn bạn xem đoạn code sau nhé:

 let a = 2;
let b = 3;
let tong = `Tổng hai số 2 và 3 là ${ a + b}`;

console.log(tong);

Bạn xem kết quả bên dưới nhé:

Tính tổng sử dụng backtick trong chuỗi js

Một điểm khác biệt của dấu `` nữa là chúng ta có thể xuống dòng trong khai báo chuỗi như ví dụ sau đây:

 let ten = `Đỗ 
Lan`;
console.log(ten);

Bạn xem kết quả bên dưới nhé:

Nhiều Dòng khi sử dụng backtick trong chuỗi js

Nhưng khi bạn khai báo biến kiểu dữ liệu chuỗi như trên với dấu " "' ' sẽ xảy ra lỗi đấy nhé.

Các Ký Tự Đặc Biệt Trong String Javascript

Chuỗi trong Javascript cũng cung cấp cho chúng ta một số ký tự đặc biệt để xuống dòng trong chuỗi khi sử dụng dấu '',"" khai báo giá trị biến, hay thêm các dấu đặc biệt ', ©...
Để hiểu rõ hơn chúng ta thử xem các ví dụ sau đây nhé:

 let ten = "Nguyễn n An";
console.log(ten);

Bạn xem kết quả bên dưới nhé:

Sử dụng /n trong chuỗi js

Thêm các dấu "", '' khi khai báo kiểu dữ liệu chuỗi cho biến bằng cách sử dụng dấu ',". Để hiểu rõ hơn bạn xem ví dụ sau nhé:

 let xinChao = 'I'm Vietnamese'; 
console.log(xinChao);

Bạn xem kết quả bên dưới nhé:

Sử dụng ký tự đặc biệt trong chuỗi js

Ngoài ra chúng ta cũng có thêm các biểu tượng đặc biệt thông qua khai báo kiểu chuỗi. Để hiểu rõ hơn bạn xem đoạn code sau nhé:

 console.log('uD83DuDC36');
console.log('u00A9');
console.log('u200Du2764uFE0Fu200D');

Bạn xem kết quả bên dưới nhé:

Sử dụng symbol đặc biệt trong chuỗi js

Nếu bạn muốn tham khảo thêm các ký tự đặc biệt khác trong chuỗi thì xem ở đây nhé: Ký tự đặc biệt trong Javascript.

Thuộc Tính Javascript String Length

Để xác định độ dài cho một chuỗi thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính length nhé:

 let ten = "Nguyễn An";
console.log(ten.length);

Bạn xem kết quả bên dưới nhé:

Sử dụng length trong chuỗi javascript

Sử Dụng Phương Thức charAt() String Javascript

Để truy xuất các ký tự trong chuỗi Javascript ta có thể sử dụng hai cách sau:

  • Cách thứ nhất là ta dùng dấu [] với cú pháp Chuỗi[Vị Trí Ký Tự Trong Chuỗi].
  • Cách thứ hai là ta dùng phương thức charAt với cú pháp là (Chuỗi).charAt(Vị Trí Ký Tự Trong Chuỗi).

Bây giờ để hiểu rõ hơn chúng ta đi vào ví dụ cụ thể sau đây nhé:

 let chuoi = "Xin Chào Các Bạn";
console.log(chuoi[0]);
console.log(chuoi[chuoi.length - 1]);

Bạn xem kết quả bên dưới nhé:

Tìm ký tự trong chuỗi javascript

Ví dụ trên minh họa cách ta lấy ký tự đầu tiên và ký tự cuối cùng trong chuỗi. Nếu bạn thấy khó hiểu tại sao lại là chuoi.length - 1 chứ không phải chuoi.length thì do chương trình sẽ bắt đầu từ số 0 trong phương thức đếm. (Cái này mình sẽ nói rõ hơn khi ta học về Array nhé).

Tiếp theo ta sẽ sử dụng phương thức charAt để đếm số ký tự trong chuỗi nhé:

 let chuoi = "Xin Chào Các Bạn";
console.log(chuoi.charAt(0));
console.log(chuoi.charAt(chuoi.length-1));

Bạn xem kết quả bên dưới nhé:

Tìm ký tự bằng charAt trong chuỗi javascript

Điểm khác biệt giữa hai phương thức là cách trả về khi không tìm thấy ký từ phù hợp:

  • Với [] sẽ trả về undefined.
  • Với charAt sẽ trả về một chuỗi rỗng("").

Bây giờ bạn cùng mình xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn nhé:

 let chuoi = "Xin Chào Các Bạn";
console.log(chuoi[100]);
console.log(chuoi.charAt(100))

Bạn xem kết quả bên dưới nhé:

Không Tìm thấy ký tự trong chuỗi javascript

Sự Bất Biến String Javascript

Như mình nói lúc đầu thì các phương thức đối với chuỗi thì sẽ không làm thay đổi chuỗi ban đầu. Bây giờ chúng ta đi vào ví dụ cụ thể xem sao nhé:

 let ten = "An";
ten[0] = "a";
console.log(ten);

Bạn xem kết quả bên dưới nhé:

Thay thế ký tự trong chuỗi javascript

Chúng ta thay kế ký tự bằng cách tìm vị trí của ký tự trong chuỗi và gán cho nó bằng một ký tự mới. Nhưng do chuỗi là bất biến nên cách này sẽ không hoạt động được. Để giải quyết vấn đề trên thì bạn nhìn xuống đoạn code bên dưới nhé:

 let ten = "An";
ten = 'a' + ten[1];
console.log(ten);

Bạn xem kết quả bên dưới nhé:

Thay thế ký tự bằng toán tử cộng trong chuỗi javascript

Chuyển Đổi Giá Trị Sang String Trong Javascript

Đôi khi trong chương trình bạn muốn chuyển đổi một số kiểu dữ liệu khác sang dạng chuỗi thì ta có thể sử dụng 3 cách như sau:

  • Phương Thức String(n) với n là dữ liệu ta muốn chuyển sang kiểu chuỗi.
  • Phương Thức "" + n với n là dữ liệu ta muốn chuyển sang kiểu chuỗi.
  • Phương Thức n.toString() với n là dữ liệu ta muốn chuyển sang kiểu chuỗi.

Bây giờ để hiểu rõ hon chúng ta cùng đi vào ví dụ cụ thể dưới đây nhé:

 let chuoi1 = String(500);
let chuoi2 = "" + 50 + " học sinh";
let chuoi3 = (600).toString();

console.log(typeof chuoi1);
console.log(typeof chuoi2);
console.log(typeof chuoi3);

Bạn xem kết quả bên dưới nhé:

Phương thức đổi kiểu dữ liệu sang chuỗi javascript

Đối với kiểu dữ liệu boolean thì chúng ta có thể chuyển nó sang dạng chuỗi nhưng không thể chuyển lại từ dạng chuỗi sang kiểu boolean được. Để hiểu rõ hơn bạn xem đoạn code sau nhé:

 let trangThai = false;
let chuoi = String(trangThai);
console.log(chuoi);
console.log(typeof chuoi);

let chuyenTrangThai = Boolean(chuoi);
console.log(chuyenTrangThai);
console.log(typeof chuyenTrangThai)

Bạn xem kết quả bên dưới nhé:

Phương thức đổi kiểu dữ liệu boolean sang chuỗi javascript

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ giúp bạn hiểu được cách sử dụng cũng như khái niệm chuỗi trong ngôn ngữ Javascript và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!