Cách Tạo Dropdown Và  15 Ví Dụ Dropdown Cho Thiết Kế Web

Cách Tạo Dropdown Và 15 Ví Dụ Dropdown Cho Thiết Kế Web


Ngày 20 Tháng 7 Năm 2020

Nếu như bạn tạo một menu hay navigation chứa quá nhiều đường dẫn điều hướng thì nó sẽ gây ra cảm giác khó đọc cho người dùng cũng như không hiển thị tốt trên các màn hình thiết bị nhỏ. Do đó dropdown ra đời để giải quyết vấn đề trên. Nhiệm vụ chính của nó là tạo cấu trúc mạch lạc rõ ràng giúp người dùng có cái nhìn tổng quan hơn cũng như gom các đường dẫn con vào một mục chính để có thể giảm diện tích sử dụng trong trang web. Để hiểu rõ hơn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu nhé!

Cách Tạo Dropdown Bằng HTML CSS

Trong phần này chúng ta sẽ tận dụng thuộc tính :hover trong CSS để tạo dropdown cho trang web nhé.
Bước đầu tiên là bạn cần tạo cấu trúc HTML cho conponent này thông qua đoạn code dưới đây nha:

<div class="dropdown">
  <button class="nut_dropdown">Dropdown</button>
  <div class="noidung_dropdown">
    <a href="#">Đường Dẫn 1</a>
    <a href="#">Đường Dẫn 2</a>
    <a href="#">Đường Dẫn 3</a>
  </div>
</div>

Tiếp Theo chúng ta sẽ đi vào thiết lập style cho các thẻ div, buttona trong cấu trúc HTML trên bằng thuộc tính CSS nhé:

/* Nút Dropdown*/
.nut_dropdown {
  background-color: #0080ff;
  color: white;
  padding: 16px;
  font-size: 16px;
  border: none;
}
/* Thiết lập vị trí cho thẻ div với class dropdown*/
.dropdown {
  position: relative;
  display: inline-block;
}
/* Nội dung Dropdown */
.noidung_dropdown {
  /*Ẩn nội dung các đường dẫn*/
  display: none;
  position: absolute;
  background-color: #f1f1f1;
  min-width: 160px;
  box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
  z-index: 1;
}
/* Thiết kế style cho các đường dẫn trong Dropdown */
.noidung_dropdown a {
  color: black;
  padding: 12px 16px;
  text-decoration: none;
  display: block;
}

Sau khi đã thiết lập xong thì chúng ta sẽ đi vào tạo hiệu ứng hiển thị nội dung thông qua thuộc tính hover trong CSS thông qua đoạn code dưới đây nhé:

/* thay đổi màu background khi hover vào đường dẫn */
.noidung_dropdown a:hover {background-color: #ddd;}
/* hiển thị nội dung dropdown khi hover */
.dropdown:hover .noidung_dropdown {display: block;}
/* Thay đổi màu background cho nút khi được hover */
.dropdown:hover .nut_dropdown {background-color: #00bfff;}

Và kết quả cuối cùng sẽ như đoạn mã bên dưới nhé:

See the Pen Cách Tạo Dropdown Bằng HTML CSS by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Cách Tạo Dropdown Bằng HTML CSS Javascript

Một điểm bất lợi của dropdown sử dụng hiệu ứng hover là nội dung của nó sẽ tự động ẩn đi khi người dùng di chuyển chuột ra ngoài nút dropdown. Do đó chúng ta sẽ sử dụng thêm Javascript để giúp người dùng có thể nhấn(click) vào dropdown để xem nội dung mà không sợ bị tự động ẩn nội dung bằng lệnh toggle (chuyển đổi class cho các phần tử trong trang web).

Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tạo cấu trúc HTML nhé:

<div class="dropdown">
  <button  onclick="hamDropdown()"  class="nut_dropdown">Dropdown</button>
  <div class="noidung_dropdown">
    <a href="#">Đường Dẫn 1</a>
    <a href="#">Đường Dẫn 2</a>
    <a href="#">Đường Dẫn 3</a>
  </div>
</div>

onclick="hamDropdown()" có nhiệm vụ sẽ gọi hàm hamDropdown trong Javascript khi người click vào nút chứa sự kiện. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thiết lập style cho các thành phần HTML bằng CSS nhé:

/* Nút Dropdown*/
.nut_dropdown {
  background-color: #0080ff;
  color: white;
  padding: 16px;
  font-size: 16px;
  border: none;
}
/* Thiết lập vị trí cho thẻ div với class dropdown*/
.dropdown {
  position: relative;
  display: inline-block;
}
/* Nội dung Dropdown */
.noidung_dropdown {
  /*Ẩn nội dụng các đường dẫn*/
  display: none;
  position: absolute;
  background-color: #f1f1f1;
  min-width: 160px;
  box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
  z-index: 1;
}
/* Thiết kế style cho các đường dẫn tronng Dropdown */
.noidung_dropdown a {
  color: black;
  padding: 12px 16px;
  text-decoration: none;
  display: block;
}
.hienThi{
  display:block;
}

Class hienThi sẽ giúp bạn hiển thị nội dung khi người dùng nhấn vào nút dropdown bằng cách chuyển chế độ từ display: none; sang display:block; cho nội dung dropdown. Và để hiểu rõ hơn bạn xem cách chúng ta triển khai trên Javascript nhé:

 function hamDropdown() {
    document.querySelector(".noidung_dropdown").classList.toggle("hienThi");
}

Và kết quả cuối cùng bạn xem ở bên dưới nhé:

See the Pen Cách Tạo Dropdown Bằng HTML CSS Javascript by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Ở đây mình sẽ bổ sung thêm một đoạn mã giúp bạn có thể tự động đóng nội dung của dropdown khi người click chuột ở ngoài màn hình bằng thuộc tính window.onclick. Để hiểu rõ hơn bạn xem đoạn code sau nhé:

 window.onclick = function(e) {
  if (!e.target.matches('.nut_dropdown')) {
  var noiDungDropdown = document.querySelector(".noidung_dropdown");
    if (noiDungDropdown.classList.contains('hienThi')) {
      noiDungDropdown.classList.remove('hienThi');
    }
  }
}

Và kết quả ở dưới đây nhé:

See the Pen Cách Tạo Dropdown Bằng HTML CSS Javascript2 by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Kết Hợp Dropdown Với Navigation

Phần này chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu cách kết hợp dropdown vào trong navigation của trang web nhé!
Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tạo cấu trúc HTML cho navigation:

 <div class="navbar">
  <a href="#trangchu">Trang Chủ</a>
  <a href="#gioithieu">Giới Thiệu</a>
  <div class="dropdown">
    <button class="nut_dropdown">
      Dropdown <i class="fa fa-caret-down"></i>
    </button>
    <div class="noidung_dropdown">
      <a href="#">Đường Dẫn 1</a>
      <a href="#">Đường Dẫn 2</a>
      <a href="#">Đường Dẫn 3</a>
    </div>
  </div>
</div>

Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập style CSS cho các phần tử HTML cũng như dropdown nhé:

/* thanh navigation */
.navbar {
  overflow: hidden;
  background-color: #333;
  font-family: Arial;
}
/* đường dẫn bên trong navigation */
.navbar a {
  float: left;
  font-size: 16px;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 14px 16px;
  text-decoration: none;
}
/* thành phần dropdown */
.dropdown {
  float: left;
  overflow: hidden;
}
/* nút dropdown */
.dropdown .nut_dropdown {
  font-size: 16px;
  border: none;
  outline: none;
  color: white;
  padding: 14px 16px;
  background-color: inherit;
  font-family: inherit; 
  margin: 0;
}
/* thêm màu background khi nút dropdown khi hover */
.navbar a:hover, .dropdown:hover .nut_dropdown {
  background-color: #0080ff;
}
/* Ẩn nội dung dropdown*/
.noidung_dropdown {
  display: none;
  position: absolute;
  background-color: #f9f9f9;
  min-width: 160px;
  box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
  z-index: 1;
}
/* thiết lập style cho đường dẫn bên trong dropdown */
.noidung_dropdown a {
  float: none;
  color: black;
  padding: 12px 16px;
  text-decoration: none;
  display: block;
  text-align: left;
}
/* chọn background cho đường dẫn bên trong dropdown khi hover*/
.noidung_dropdown a:hover {
  background-color: #ddd;
}
/* Hiển thị nội dung dropdown khi được hover */
.dropdown:hover .noidung_dropdown {
  display: block;
}

Và kết quả bạn xem ở bên dưới nhé:

See the Pen dropdown với navigation by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Các Ví Dụ Dropdown Khác Cho Website

Phần dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các ví dụ dropdown khác nhé!

Thiết Kế Jquery Dropdown

Jquery Dropdown

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Smooth Accordion Dropdown Menu by fainder (@fainder) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Dropdown Menu CSS

Dropdown Menu CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Simple CSS only dropdown menu by Mads Håkansson (@madshaakansson) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Dropdown Menu Jquery

Dropdown Menu Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Drop-Down Menu by Scott Marshall (@ScottMarshall) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Dropdown Button

Dropdown Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dropdown menu interaction by Aaron Iker (@aaroniker) on CodePen.

Nguồn

Thiết Lập Dropdown Menu CSS

Thiết Lập Dropdown Menu CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Animated Dropdown Menu by Amber Weinberg (@amberweinberg) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Dropdown Menu HTML

Dropdown Menu HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dropdown Menu Animation by Dany Santos (@THEORLAN2) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Jquery Dropdown Menu

Cách Tạo Jquery Dropdown Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dropdown Menu jQuery by naymapl (@Naymapl) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo CSS Dropdown Dark Và Light

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dropdown dark/light - pure css - #14 by Ivan Grozdic (@ig_design) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế HTML Dropdown Menu

HTML Dropdown Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Gooey Dropdown Menu by Mark Eriksson (@Markshall) on CodePen.

Nguồn

Tạo Menu Dropdown Bằng CSS

Tạo Menu Dropdown Bằng CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Only CSS3 Dropdown Menu by Pedro Nauck (@pedronauck) on CodePen.

Nguồn

Tạo Dropdown Menu HTML5 CSS3

Dropdown Menu HTML5 CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 3d nested navigation by Devilish Alchemist (@devilishalchemist) on CodePen.

Nguồn

Tạo Dropdown Button Jquery

Dropdown Button Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Interactive Dropdown Menu by Josh Boothman (@josh_boothman) on CodePen.

Nguồn

Thiết Lập Vertical Dropdown Menu

Vertical Dropdown Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Vertical Dropdown Menu by Bülent Sakarya (@bulentsakarya) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo CSS Dropdown Menu

 CSS Dropdown Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Simple PureCss dropdown menu with following subnav by Robert Borghesi (@dghez) on CodePen.

Nguồn

Xây Dựng Dropdown Navigation

Dropdown Navigation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Pure Css dropdown menu by Sathish kumar (@sathishlxg) on CodePen.

Nguồn

Shopping Cart Dropdown

Shopping Cart Dropdown

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Shopping Cart Dropdown by Andre Madarang (@drehimself) on CodePen.

Nguồn

Simple CSS Dropdown

Simple CSS Dropdown

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Navbar by Mustafa Omar (@themustafaomar) on CodePen.

Nguồn

Dropdown HTML

Dropdown HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Pretty Select dropdown by j0be (@j0be) on CodePen.

Nguồn

Filter Dropdown

Filter Dropdown

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS styled and filterable select dropdown by Mari Johannessen (@marijoha) on CodePen.

Nguồn

Zigzag dropdown menu

Zigzag dropdown menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Zigzag dropdown menu concept by Catalin Rosu (@catalinred) on CodePen.

Nguồn

CSS3 Menu Dropdown Collection Animation

CSS3 Menu Dropdown Collection Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS3 Menu Dropdowns by Colin (@cmcg) on CodePen.

Nguồn

Pure CSS dropdowns

Pure CSS dropdowns

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 💥 EXPERIMENTAL: Pure CSS dropdowns with single and multiple select by Explosion AI (@explosion) on CodePen.

Nguồn

Dropdown button HTML

Dropdown button HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Simple Dropdown by Dianatomic (@Dianatomic) on CodePen.

Nguồn

CSS-Only Nested Dropdown Navigation

CSS-Only Nested Dropdown Navigation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS-Only Nested Dropdown Navigation by Gabrielle Wee 🧧 (@gabriellewee) on CodePen.

Nguồn

HTML dropdown selected

HTML dropdown selected

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Pure CSS Dropdown by Rafael González (@rgg) on CodePen.

Nguồn

Long Drop Down Items

Long Drop Down Items

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Solution for Long Drop Down Items by Larry Geams Parangan (@larrygeams) on CodePen.

Nguồn

Input type select

Input type select

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Swanky Pure CSS Drop Down Menu V2.0 by Jamie Coulter (@jcoulterdesign) on CodePen.

Nguồn

HTML dropdown form

HTML dropdown form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Custom select menu by Husam Alrubaye (@husamui) on CodePen.

Nguồn

Drop Down Menu CSS3 Awesome

Drop Down Menu CSS3 Awesome

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Drop Down Menu CSS3 Awesome by Virlyz ID (@samsurysites) on CodePen.

Nguồn

Dropdown menu html css

Dropdown menu html css

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Daily Ui #07 - Dropdowns by LeFourbeFromage (@lefourbefromage) on CodePen.

Nguồn

Dropdown select css

Dropdown select css

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Select dropdown (Light & Dark) by Aaron Iker (@aaroniker) on CodePen.

Nguồn

Drop-down List Effect

Drop-down List Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Drop-down List Effect by Vijaya Kumar Vulchi (@vulchivijay) on CodePen.

Nguồn

Dropdown Button CSS

Dropdown Button CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Morphing tab button with list by Colin Horn (@colinhorn) on CodePen.

Nguồn

Dropdown Input Codepen

Dropdown Input Codepen

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dropp by Paulo Nunes (@syndicatefx) on CodePen.

Nguồn

Card Deck Drop Down

Card Deck Drop Down

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS3 Card Deck Drop Down by Brady Sammons (@soulrider911) on CodePen.

Nguồn

Drop Down Button Beautiful

 Drop Down Button Beautiful

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dropdown buttons by Paul (@peiche) on CodePen.

Nguồn

Dropdown with search box

 Dropdown with search box

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen pure css jquery dropdown with search by Saravanan (@saravanajd) on CodePen.

Nguồn

Onclick Dropdown Menu Example

 Onclick Dropdown Menu Example

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dropdown Inspired from DigitalOcean by Asyraf Hussin (@AsyrafHussin) on CodePen.

Nguồn

Multi select dropdown Vuejs

 Multi select dropdown Vuejs

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Vue.js - Multi-select custom searchable dropdown with custom checkboxes by Dejan Babić (@microfront) on CodePen.

Nguồn

React Dropdown Menu

React Dropdown Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Dropdown Menu by Mikkel Laursen (@mlaursen03) on CodePen.

Nguồn

React Dropdown Slide

React Dropdown Slide

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Dropdown Slide by RazorX (@RazorXio) on CodePen.

Nguồn

React Dropdown

React Dropdown

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Dropdown - No Window Listener by Maxime Preaux (@deammer) on CodePen.

Nguồn

Simple React Dropdown

Simple React Dropdown

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Dropdown Menu by Taylor Harwood (@taylorharwood) on CodePen.

Nguồn

Vue Dropdown

Vue Dropdown

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Vue Dropdown by Jorge Nieto (@jnieto) on CodePen.

Nguồn

Vuejs Tailwind Animated Dropdown

Vuejs Tailwind Animated Dropdown

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Vuejs + Tailwind animated dropdown by Djordje (@dzoni404) on CodePen.

Nguồn

Nếu bạn muốn tham khảo cách tạo dropdown thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
Cách Tạo Dropdown

Nếu bạn muốn tham khảo khoá học Udemy tốt nhất dành cho lập trình viên thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
Top 10 Khoá Học Lập Trình Web Trên Udemy

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những dropdown hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!