44 Hover Image CSS Effects Đẹp Cho Website

44 Hover Image CSS Effects Đẹp Cho Website


Ngày 31 Tháng 8 Năm 2020

Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào thiết kế những hiệu ứng hình ảnh đẹp cho trang web bằng HTML, CSS và Javascript nhé!

Các Ví Dụ Về Hiệu Ứng Hình Ảnh Trong Thiết Kế Website

Thiết Kế Hiệu Ứng Hover Image Filter CSS

Thiết Kế Hiệu Ứng Hover Image Filter CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Image Hover - CSS (filters & transitions) - CodePen Challenge by Vlad Racoare (@vladracoare) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hiệu Ứng Hover Bằng CSS Clip-path

Thiết Kế Hiệu Ứng Hover Bằng CSS Clip-path

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Clip-Path Hover Effect by Ryan Mulligan (@hexagoncircle) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Animation Cho Hình Ảnh Bằng Javascript

Hiệu Ứng Animation Cho Hình Ảnh Bằng Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Split Image | Hover Effect by Dimitra Vasilopoulou (@mimikos) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Image Javascript

Hiệu Ứng Image Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Monocyte by Dimitra Vasilopoulou (@mimikos) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hiệu Ứng Shadow Image CSS

Thiết Kế Hiệu Ứng Shadow Image CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Colorful shadows by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Image Hover Với Text

Hiệu Ứng Image Hover Với Text

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1019 - Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo 3D Image Hover CSS

Cách Tạo 3D Image Hover CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Truly Sweet CSS3 Image Hover Effect by JFarrow (@JFarrow) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Image Hover CSS3

Hiệu Ứng Image Hover CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1025 - Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Image Với Caption Bằng CSS

Hiệu Ứng Hover Image Với Caption Bằng CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1083 - Image hover effect with title by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Tổng Hợp Các Hiệu Ứng Hover Image CSS

Tổng Hợp Các Hiệu Ứng Hover Image CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Image Hover Effects by kw7oe (@kw7oe) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Animation Image CSS

Cách Tạo Animation Image CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen image hover effect — week 10/52 by Mert Cukuren (@knyttneve) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Jquery Image Hover

Cách Tạo Jquery Image Hover

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1205 - Image hover effect with icon by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiển Thị Nội Dung Khi Hover Hình Ảnh

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0016 - Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover CSS3 Transform Image

Hiệu Ứng Hover CSS3 Transform Image

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Image Hover Effects with CSS3 transform by kw7oe (@kw7oe) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hover Image Overlay CSS

Thiết Kế Hover Image Overlay CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0060 - Image hover effect with caption and icon by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Image Hover Bằng Clip Path CSS

Tạo Hiệu Ứng Image Hover Bằng Clip Path CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Clip-Path Hover Effect by Bobby Korec (@bobbykorec) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hiệu Ứng Hover Image HTML5 CSS3

Thiết Kế Hiệu Ứng Hover Image HTML5 CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0054 - Image hover effect with caption and icon by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiển Thị Chữ Khi Hover CSS3

Hiển Thị Chữ Khi Hover CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS3 Only Image Hover Effect by Mahir Shah (@mahirshah) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo CSS Animation Cho Hình Ảnh

 Cách Tạo CSS Animation Cho Hình Ảnh

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1220 - Image hover with caption & button by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Javascript Image Hover

Hiệu Ứng Javascript Image Hover

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0068 - Image hover effect with title by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Image Border CSS

Hiệu Ứng Hover Image Border CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1084 - Image hover effect with title and caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Zoom Image CSS

Hiệu Ứng Hover Zoom Image CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Image hover effect by Ilya Liman (@liman) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Image CSS3 Javascript

Hiệu Ứng Hover Image CSS3 Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0058 - Image hover with profile by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Background Image CSS3

Hiệu Ứng Hover Background Image CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1018 - Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Image Text Animation

Hiệu Ứng Hover Image Text Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0016 - Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Image Icon Animation

Hiệu Ứng Hover Image Icon Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1205 - Image hover effect with icon by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hover Background Image Transparent CSS3

Thiết Kế Hover Background Image Transparent CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1206 - Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Display Text On Mouseover For Image In HTML

Display Text On Mouseover For Image In HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Image hover show button by Phil Cheng (@philcheng) on CodePen.

Nguồn

Image Hover Effects With Text

Image Hover Effects With Text

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Awesome Image Hover in Pure CSS by MAHESH AMBURE (@maheshambure21) on CodePen.

Nguồn

Image Hover Animation

Image Hover Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Image hover animation by Irem Lopsum (@iremlopsum) on CodePen.

Nguồn

Simple Image Hover Effects With Text

Simple Image Hover Effects With Text

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Awesome Image Hover Pure CSS Part II by MAHESH AMBURE (@maheshambure21) on CodePen.

Nguồn

Cool image hover effects CSS

Cool image hover effects CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Image Hover Effects by Aybüke Ceylan (@aybukeceylan) on CodePen.

Nguồn

CSS Photo Animation Effects

CSS Photo Animation Effects

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Extreme Hover - HTML + CSS by Cameron Fitzwilliam (@CameronFitzwilliam) on CodePen.

Nguồn

Canvas Image Hover Interaction

Canvas Image Hover Interaction

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Canvas Image Hover Interaction by Sikriti Dakua (@dev_loop) on CodePen.

Nguồn

Image Hover Effects With Text CSS

Image Hover Effects With Text CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Image Hover Effects by Abubaker Saeed (@AbubakerSaeed) on CodePen.

Nguồn

CSS isometric image hover effects

CSS isometric image hover effects

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS isometric image hover effects by Naoya (@nxworld) on CodePen.

Nguồn

Hover Transition Effect

Hover Transition Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Hover Transition Effect by Nathan Long (@nathanlong) on CodePen.

Nguồn

Simple Tile Hover Effect

Simple Tile Hover Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Simple Tile Hover Effect by Chris Deacy (@chrisdothtml) on CodePen.

Nguồn

CSS Gradient Hover Effect

CSS Gradient Hover Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Gradient Hover Effect by Jon Daiello (@jondaiello) on CodePen.

Nguồn

CSS-only direction-aware hover effect

CSS-only direction-aware hover effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS-only direction-aware hover effect by Paulina Hetman (@pehaa) on CodePen.

Nguồn

CSS Hover Image With Flex Layout

CSS Hover Image With Flex Layout

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Flex Selection #2 CSS Hover Effect by Simone Bernabè (@simoberny) on CodePen.

Nguồn

Simple Pulsing Image Hover Effect

Simple Pulsing Image Hover Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Simple Pulsing Image Hover Effect by Alex Raven (@asraven) on CodePen.

Nguồn

Hover effect: borders to underlines

Hover effect: borders to underlines

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Hover effect: borders to underlines by Tigran Sargsyan (@tiggr) on CodePen.

Nguồn

THUMBNAIL HOVER EFFECTS

THUMBNAIL HOVER EFFECTS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen THUMBNAIL HOVER EFFECTS by Nikhil Krishnan (@nikhil8krishnan) on CodePen.

Nguồn

Nếu bạn muốn tham khảo các hiệu ứng hover zoom image thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
hover zoom image

Nếu bạn muốn tham khảo các hiệu ứng background image thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
background image

Nếu bạn muốn tham khảo các layout image thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
layout image

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những hiệu ứng hình ảnh hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!