10 Method Array Javascript Dành Cho Developer 2021

10 Method Array Javascript Dành Cho Developer 2021


Ngày 15 Tháng 2 Năm 2020

Xin chào các bạn quay lại blog của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các phương pháp làm việc với mảng trong Javascript mà chúng ta cần biết để có thể tiết kiệm thời gian hơn khi xử lý hay làm việc với mảng. Để hiểu rõ hơn các bạn cùng mình tìm hiểu nhé!

Phương Pháp Array.push()

Phương pháp này giúp chúng ta dễ dàng thêm một hay nhiều phần tử vào cuối mảng và trả về chiều dài mới cho mảng.

Phương Pháp Push Trong Javascript

Các bạn muốn hiểu hơn thì tham khảo ở đường dẫn này nha: Tham Khảo

Phương Pháp Array.pop()

Phương pháp này giúp chúng ta dễ dàng xóa phần tử ở cuối cùng của mảng và trả về phẩn tử đó đồng thời nó cũng làm thay đổi chiều dài của mảng.

Phương Pháp pop Trong Javascript

Các bạn muốn hiểu hơn thì tham khảo ở đường dẫn này nha: Tham Khảo

Phương Pháp Array.shift()

Phương pháp này giúp chúng ta dễ dàng xóa phần tử đầu tiên của mảng và trả về phẩn tử đó đồng thời nó cũng làm thay đổi chiều dài của mảng.

Phương Pháp shift Trong Javascript

Các bạn muốn hiểu hơn thì tham khảo ở đường dẫn này nha: Tham Khảo

Phương Pháp Array.unshift()

Phương pháp này giúp chúng ta dễ dàng xóa thêm một hay nhiều phần tử vào đầu mảng và trả về chiều dài mới cho mảng.

Phương Pháp unshift Trong Javascript

Các bạn muốn hiểu hơn thì tham khảo ở đường dẫn này nha: Tham Khảo

Phương Pháp Array.splice()

Phương pháp này giúp chúng ta dễ dàng thêm, sửa hoặc xóa thông qua vị trí chỉ mục(index) của các phần tử trong mảng. Nó sẽ có 3 tham số như sau Array.splice('tham số 1', 'tham số 2', 'tham số 3'). Tham số 1 là vị trí chỉ mục của phần tử trong mảng, tham số thứ 2 là số lượng phần tử mà bạn muốn xóa, tham số thử 3 là giá trị mà bạn muốn thay thế hoặc thêm vào mảng. Để hiểu hơn mình sẽ đi vào từng ví dụ sau đây:

Xóa phần tử trong mảng:

Phương Pháp splice Trong Javascript

Thêm phần tử trong mảng:

Phương Pháp splice Trong Javascript

Thay thế phần tử trong mảng:

Phương Pháp splice Trong Javascript

Các bạn muốn hiểu hơn thì tham khảo ở đường dẫn này nha: Tham Khảo

Phương Pháp Array.slice()

Phương pháp này giúp chúng ta dễ dàng trả về một bản sao tham chiếu(hay là bản copy) một phần của mảng từ vị trí chỉ mục bắt đầu đến vị trí chỉ mục kết thúc. Để hiểu rõ hơn các bạn xem hình ảnh dưới đây nhé:

Phương Pháp slice Trong Javascript

Các bạn muốn hiểu hơn thì tham khảo ở đường dẫn này nha: Tham Khảo

Phương Pháp Array.forEach()

Phương pháp này giúp chúng ta dễ dàng thực thi một hàm khi duyệt qua từng phần tử của mảng.

Phương Pháp forEach Trong Javascript

Các bạn muốn hiểu hơn thì tham khảo ở đường dẫn này nha: Tham Khảo

Phương Pháp Array.map()

Phương pháp này giúp chúng ta dễ dàng tạo ra một mảng mới với các phần tử là kết quả từ việc thực thi một hàm lên từng phần tử của mảng được gọi.

Phương Pháp map Trong Javascript

Các bạn muốn hiểu hơn thì tham khảo ở đường dẫn này nha: Tham Khảo

Phương Pháp Array.reduce()

Phương pháp này giúp chúng ta dễ dàng thực thi một hàm lên từng phần tử của mảng (từ trái sang phải) với một biến tích lũy để thu về một giá trị duy nhất.

Phương Pháp reduce Trong Javascript

Các bạn muốn hiểu hơn thì tham khảo ở đường dẫn này nha: Tham Khảo

Phương Pháp Array.filter()

Phương pháp này giúp chúng ta dễ dàng tạo một mảng mới với tất cả các phần tử thỏa điều kiện của một hàm kiểm tra.

Phương Pháp filter Trong Javascript

Các bạn muốn hiểu hơn thì tham khảo ở đường dẫn này nha: Tham Khảo

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ giúp các bạn xử lý trong mảng một cách nhanh, hiệu quả hơn và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge