46 Radio Và Checkbox HTML Cho Website

46 Radio Và Checkbox HTML Cho Website


Ngày 15 Tháng 7 Năm 2020

Radio Button thường được sử dụng trong form với nhiệm vụ tạo ra một hay nhiều lựa chọn giúp người dùng có thể lựa chọn những thông tin có sẵn do chúng ta đưa ra. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu những thiết kế input radio html đẹp cho trang web nhé!

Các Ví Dụ Radio Và Checkbox HTML

Cách Tạo Radio Button CSS

Radio Button CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Radio Buttons Interaction ✨ by Dronca Raul (@rauldronca) on CodePen.

Nguồn

Cách Thiết Lập Style Cho Radio Button

Style Radio Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Styling radio buttons by Alexander Repeta (@Luxplanjay) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Liquid Cho Radio Button

Liquid Radio Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Liquid Radio Button by Tamino Martinius (@Zaku) on CodePen.

Nguồn

Cách Chỉnh CSS Cho Radio Button HTML

Radio Button HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Custom Radio Buttons by Dronca Raul (@rauldronca) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Animation Cho Checkbox Và Radio Button

Animation Cho Checkbox Và Radio Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Ripple animation on input type radio and Checkbox by WILDER TAYPE (@wilder_taype) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Radio Button Theo Kiểu Google

Radio Button Theo Kiểu Google

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Google Dots Radio Buttons by Victor Freire (@victorfreire) on CodePen.

Nguồn

Tạo Radio Checked Button CSS

Radio Checked Button CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Radio checked style by Volker Otto (@l4ci) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Radio Button Theo Kiểu Neumorphic

Neumorphic Radio

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Neumorphic Radio by halvves (@halvves) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Chuyển Động Cho Radio Button CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Radio Hopping by Jon Kantner (@jkantner) on CodePen.

Nguồn

Radio Button Dark Và Light

Radio Button Dark Và Light

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Only: Custom Radio Buttons by Abubaker Saeed (@AbubakerSaeed) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Cho Input Radio Bằng CSS

Input Radio CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Input Radio by Andreas Storm (@avstorm) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Radio Select Bằng Flexbox

 Radio Select Bằng Flexbox

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Radio Selects: Flexbox and Fun by Adam Clark (@adamstuartclark) on CodePen.

Nguồn

Tạo Radio Button Với SVG

Radio Button Với SVG

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen SVG Splat Radio Buttons by Chris Gannon (@chrisgannon) on CodePen.

Nguồn

Tạo CSS Radio Button

CSS Radio Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS radio buttons by Angela Velasquez (@AngelaVelasquez) on CodePen.

Nguồn

Thiết Lập Style Radio Button Input Bằng CSS

Style Radio Button Input Bằng CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Snacks? Flat radio button inputs... by Kris Hedstrom (@kristofferh) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Radio Button Bằng CSS Javascript

 Radio Button Bằng CSS Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Radio Button by Akshat (@akshat46) on CodePen.

Nguồn

Tạo Radio Button Với Icon

Radio Button Với Icon

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Radio Button Big Square [Just CSS] by Gabriel Ferreira (@gabrielferreira) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Radio Button Bằng HTML CSS

Radio Button Bằng HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS only custom radio buttons, checkboxes and toggle switches by Nelson Leite (@nelsonleite) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Radio Groups Theo Kiểu Material

 Radio Groups Theo Kiểu Material

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Material Inspired Checkboxes and Radio Groups by Buddy Reno (@BuddyLReno) on CodePen.

Nguồn

Thiết Lập CSS Cho Radio Button

CSS Cho Radio Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Swappy radios by Liam (@liamj) on CodePen.

Nguồn

Tạo Form Radio Button

Form Radio Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Input & Radio-button by Ophelia Fournier-Laflamme (@opheliafl) on CodePen.

Nguồn

Tạo Javasscript Checkboxes Và Radio Buttons

Javasscript Checkboxes Và Radio Buttons

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Fancy Checkboxes and Radio Buttons — with Font Awesome by Jase (@jasesmith) on CodePen.

Nguồn

Tạo Bo Góc Cho Radio Buttons

Border radius cho radius button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Radio Buttons y Checkbox Personalizados y Animados by Carlos Arturo Esparza (@falconmasters) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Cho Radio Button CSS

 Hiệu Ứng Cho Radio Button CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Jelly Radio Button by Tommaso Poletti (@tomma5o) on CodePen.

Nguồn

Custom Checkboxes Pure CSS

Custom Checkboxes Pure CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Accessible Custom Checkboxes with CSS only by Geoffrey Crofte (@GeoffreyCrofte) on CodePen.

Nguồn

Underground radios

Underground radios

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Underground radios by Mikael Ainalem (@ainalem) on CodePen.

Nguồn

Radio button toggle switch

Radio button toggle switch

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Radio button toggle switch by Mike Hemberger (@JiveDig) on CodePen.

Nguồn

Custom checkboxes, radio buttons

Custom checkboxes, radio buttons

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Completely CSS: Custom checkboxes, radio buttons and select boxes by Kenan Yusuf (@KenanYusuf) on CodePen.

Nguồn

Material Design Radio Button CSS only

Material Design Radio Button CSS only

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Material Design Radio Button CSS only by Hannes Kamecke (@hansmaad) on CodePen.

Nguồn

Pill styled radio buttons

Pill styled radio buttons

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Pill styled radio buttons | Fully scaleable by Håvard Brynjulfsen (@havardob) on CodePen.

Nguồn

Radio Button Cards

Radio Button Cards

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Radio Button Cards by Danielle Romo (@dromo77) on CodePen.

Nguồn

Rolling Radio Buttons

Rolling Radio Buttons

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Rolling Radio Buttons by Jon Kantner (@jkantner) on CodePen.

Nguồn

CSS3 Checkbox Styles

CSS3 Checkbox Styles

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS3 Checkbox Styles by Brad Bodine (@bbodine1) on CodePen.

Nguồn

Bootstrap Radio buttons Và Checkboxes

Bootstrap Radio buttons Và Checkboxes

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Touch Friendly Bootstrap Radio buttons and Checkboxes by Brian Sassaman (@BrianSassaman) on CodePen.

Nguồn

Radio Group HTML

Radio Group HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Checkboxes and radios (dark/light) - pure css - #06 by Ivan Grozdic (@ig_design) on CodePen.

Nguồn

CSS only input radio select concept

CSS only input radio select concept

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS only input radio select concept by web-tiki (@web-tiki) on CodePen.

Nguồn

Google material style checkbox

Google material style checkbox

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Google material style checkbox (css only) by Sam (@Sambego) on CodePen.

Nguồn

Animated CSS3 Checkbox

Animated CSS3 Checkbox

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated CSS3 Checkbox by Jimmy Gillam (@theigmo87) on CodePen.

Nguồn

Custom checkbox

Custom checkbox

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Custom checkbox by Valery (@valerypatorius) on CodePen.

Nguồn

Todo List Checkbox Animation

Todo List Checkbox Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen ☑️ CSS-only Todo List Checkbox Animation by Shaw (@shshaw) on CodePen.

Nguồn

Radio button css codepen

Radio button css codepen

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 2020 Toggles by Aaron Iker (@aaroniker) on CodePen.

Nguồn

Pure CSS Fancy Checkbox/Radio

Pure CSS Fancy Checkbox/Radio

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Pure CSS Fancy Checkbox/Radio by Raúl Barrera (@raubaca) on CodePen.

Nguồn

Wobble Checkboxes

Wobble Checkboxes

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Wobble Checkboxes by Tamino Martinius (@Zaku) on CodePen.

Nguồn

Checklist animation

Checklist animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Checklist animation - Only CSS by Milan Raring (@milanraring) on CodePen.

Nguồn

Checkbox Input Group

Checkbox Input Group

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen chippy checkbox inputs by Adam Quinlan (@quinlo) on CodePen.

Nguồn

Checkbox HTML checked

Checkbox HTML checked

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Checkbox by Mohammadreza Ziadzadeh (@moharnadreza) on CodePen.

Nguồn

Bài viết liên quan:

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những radio button hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!