Tạo Đồng Hồ Đếm Ngược (Countdown Timer) Cho Trang Web

Tạo Đồng Hồ Đếm Ngược (Countdown Timer) Cho Trang Web


Ngày 6 Tháng 8 Năm 2020

Tạo Đồng Hồ Đếm Ngược (Countdown Timer) Cho Trang Web

Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu cách tạo đồng hồ đếm ngược (countdown timer) nhé. Trong trang web thì nó thường được sử dụng chủ yếu cho việc đếm thời gian còn lại của các chương trình khuyến mãi, thời gian ra mắt sản phẩm mới, sự kiện sắp được tổ chức... mà bạn muốn thông báo đến khách hàng. Và để hiểu rõ hơn chúng ta hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu nhé!

Cách Tạo Countdown Timer Bằng HTML CSS JS

Đầu tiên khi muốn xây dựng một thứ gì đó thì bạn cần tạo một cấu trúc HTML cho nó. Do đó bạn xem đoạn code dưới đây để thấy được các phần tử HTML có trong Countdown timer nhé:

 <div>
  <button class="next">
    <span class="icon">👉</span>
    Thời Gian Khuyến Mãi Kết Thúc
    <span class="countdown">
      <span class="numbers">
        <span>10</span>
        <span>9</span>
        <span>8</span>
        <span>7</span>
        <span>6</span>
        <span>5</span>
        <span>4</span>
        <span>3</span>
        <span>2</span>
        <span>1</span>
        <span>0</span>
      </span>
    </span>
  </button>
  <button class="reset">Reset</button>
</div>

Và kết quả bạn xem ở dưới đây nhé:

See the Pen cau truc html cho coundown timer by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Bước tiếp theo là chúng ta cần trang trí lại phần tử nút (button) trong HTML bằng đoạn mã CSS sau đây nhé:

button {
  border-radius: 5px;
  border: none;
  padding: 15px 30px;
  font-size: 24px;
  display: block;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 2px;
  cursor: pointer;
  transition: 0.3s ease all;
  line-height: 1;
  display: flex;
  background-color: DodgerBlue;
  color: white;
}
button:hover {
  background: #eee;
  color: #000;
}
.icon {
  margin-right: 8px;
}
.reset {
  font-size: 12px;
  padding: 8px 16px;
  margin: 50px auto 0;
}

Và kết quả bạn xem dưới đây nhé:

See the Pen Them code css cho countdown timer by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Việc tiếp theo chúng ta cần làm là ẩn đi những số đếm ngược này lại thông qua thuộc tính overflow: hidden.

 .countdown {
line-height: 1;
position: relative;
display: block;
overflow: hidden;
margin-left: 6px;
width: 33px;
height: 24px;
}
.numbers {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
text-align: center;
transition: 0.3s ease transform;
text-indent: 0;
}
.reset {
font-size: 12px;
padding: 8px 16px;
margin: 100px auto 0;
}
body {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
height: 100vh;
background-color: #3ca8de;
}

Và kết quả ở dưới đây nhé:

See the Pen An so trong coundown timer css by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Tiếp theo chúng ta cần phải sử dụng Javascript để xây dựng chức năng cho countdown timer. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra các biến để lấy các phần tử HTML cần thiết như là class countdown, number, reset và biến để lưu thông tin về số đếm cũng như giá trị boolean để xác định quá trình chạy của đồng hồ đếm ngược. Để hiểu rõ hơn bạn xem đoạn code sau nhé:

 const countdownArea = document.querySelector('.countdown');
const numbersArea = document.querySelector('.numbers');
const resetBtn = document.querySelector('.reset');
let interval;
let count = 0;
const height = countdownArea.getBoundingClientRect().height;

Ở trên mình có lưu ý là thuộc tính countdownArea.getBoundingClientRect().height sẽ giúp bạn có thể tính toán được chiều cao các con số của chúng ta. Vậy tại sao chúng ta cần lấy chiều cao của các con số để làm gì?

Countdown timer ví dụ

Như bạn thấy hình ảnh ở trên thì đây là quá trình khi chúng ta chưa sử dụng thuộc tính overflow: hidden; cho class countdown. Việc chúng ta lấy chiều cao của các con số để tính toán giá trị offset giúp hiển thị đúng số mà chúng ta mong muốn bằng thuộc tính transform trong CSS. Và để hiểu rõ hơn bạn xem đoạn code tiếp theo sau đây nhé:

function createTimer() {
  interval = setInterval(() => {
    count++;
    const offset = height * count;
    numbersArea.style.transform = `translateY(-${offset}px)`
    if (count >= 10) {
             clearInterval(interval);
    }
  }, 1000);
}
createTimer();

Mình xin giải thích một tý về cách hoạt động của đoạn mã trên là:

  • Chúng ta sẽ tăng giá trị cho biến count
  • Sau đó chúng ta sẽ sử dụng countheight để có thể tính toán khoảng cách offset của các con số
  • Tiếp theo chúng ta thiết lập giá trị offset mới thông qua thuộc tính transform trong CSS
  • Cuối cùng chúng ta dùng câu lệnh if(count >= 10) để dừng hàm khi giá trị count đạt đến 10.

Và đây là kết quả của chương trình sau khi chúng ta đã thêm đoạn mã Javascript nhé:

See the Pen chức năng countdown timer by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Do sợ nó sẽ chạy ngay khi load trang nên bạn chịu khó nhấn vào chữ "Run Pen" để thấy kết quả nha. Việc cuối cùng chúng ta cần làm là thiết lập chức năng reset cho countdown timer (tự động chạy lại khi người dùng nhấn vào nút reset). Và để rest lại các thuộc tính về ban đầu thì bạn xem đoạn mã sau nhé:

clearInterval(interval); 
count = 0;
numbersArea.style.transform = 'translateY(0)'

Dưới đây là đoạn mã Javascript hoàn chỉnh khi chúng ta thêm chức năng reset cho countdown timer nhé:

 const countdownArea = document.querySelector('.countdown');
const numbersArea = document.querySelector('.numbers');
const resetBtn = document.querySelector('.reset');
let interval;
let count = 0;
const height = countdownArea.getBoundingClientRect().height;
createTimer();
resetBtn.addEventListener('click', createTimer);
function createTimer() {
  clearInterval(interval);
  count = 0;
  numbersArea.style.transform = 'translateY(0)'
     interval = setInterval(() => {
    count++;
      const offset = height * count;
    numbersArea.style.transform = `translateY(-${offset}px)`
        if (count >= 10) {
      clearInterval(interval);
    }
  }, 1000);
}

Và kết quả cuối cùng của chúng ta là:

See the Pen them chuc nang reset cho countdown timer by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Và đây là nguồn tham khảo của mình nhé: countdown timer

Trước khi đi vào ví dụ thì mình có một số chú ý sau là để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x hay nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Nếu file là SCSS thì bạn có thể chuyển sang CSS ở đây nhé : SCSS to CSS. Nếu chúng ta muốn xem các nguồn được sử dụng trong Codepen để bạn thiết lập ở dưới máy tính thì nhấp vào chữ Resources ở dưới cùng bên trái của Codepen để xem các đường dẫn CDN nha.

Draft Countdown

 Draft Countdown

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Draft Countdown by Dorian Camilleri (@doriancami) on CodePen.

Pure CSS SVG Countdown (Ready)

Pure CSS SVG Countdown

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Pure CSS SVG Countdown (Ready) by Nikolay Talanov (@suez) on CodePen.

Javascript Countdown

Javascript Countdown

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Javascript Countdown by Glauber Sampaio (@glaubersampaio) on CodePen.

Countdown Timer

Countdown Timer

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Daily UI #014: Countdown Timer by Fabio Ottaviani (@supah) on CodePen.

Pomodoro Clock

Pomodoro Clock

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Pomodoro Clock by Putra Aryotama (@putraaryotama) on CodePen.

CSS Variable-Powered Clock

CSS Variable-Powered Clock

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen CSS Variable-Powered Clock by Emily Hayman (@eehayman) on CodePen.

FlipDown.js Example

FlipDown.js Example

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen FlipDown.js Example by Peter Butcher (@pbutcher) on CodePen.

Animated Countdown

Animated Countdown

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Animated Countdown by Florin Pop (@FlorinPop17) on CodePen.

Vanilla JS Countdown clock

Vanilla JS Countdown clock

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Vanilla JS Countdown clock by Tim Jackleus (@timjackleus) on CodePen.

Material Clock Countdown

Material Clock Countdown

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Material Clock Countdown by Mohan Khadka (@khadkamhn) on CodePen.

Colored Countdown

Colored Countdown

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Colored Countdown by Chris Coyier (@chriscoyier) on CodePen.

Countdown Timer Javascript.

Countdown Timer Javascript.

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Countdown Timer by Austin Carr (@arcarr) on CodePen.

CSS Javascript Countdown

 CSS Javascript Countdown

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Countdown Timer by Matt Smith (@AllThingsSmitty) on CodePen.

CSS Countdown Numbers

CSS Countdown Numbers

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen CSS Countdown Numbers by Marcos Oliveira (@marcosmou) on CodePen.

Puff the Magic Countdown (CSS3)

Puff the Magic Countdown (CSS3)

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Puff the Magic Countdown (CSS3) by Scott Dawson (@scottpdawson) on CodePen.

Countup and Countdown

Countup and Countdown

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Countup and Countdown by Chris Johnson (@chrisjdesigner) on CodePen.

Google I/O - Countdown 16

Google I/O - Countdown 16

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Google I/O - Countdown 16 by 72mena (@72mena) on CodePen.

GSAP New Year Countdown Clock

GSAP New Year Countdown Clock

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen GSAP New Year Countdown Clock by Animated Creativity (@animatedcreativity) on CodePen.

jQuery.countdown example

 jQuery.countdown example

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen jQuery.countdown example by bataimx (@bataimx) on CodePen.

Fancy Countdown Timer

Fancy Countdown Timer

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Fancy Countdown Timer with MomentumSlider by lmgonzalves (@lmgonzalves) on CodePen.

Modern Countdown

Modern Countdown

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Modern Countdown by Nathan (@nathan76877) on CodePen.

Countdown Timer UI

Countdown Timer UI

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen DailyUI #014 | Countdown Timer by Julie Park (@juliepark) on CodePen.

Minimal Countdown Timer

Minimal Countdown Timer

Dưới đây là kết quả trên Codepen nha.

See the Pen Minimal Countdown Timer by Nate Watson (@nw) on CodePen.

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những countdown timer hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!