Tìm Hiểu Promise Trong Javascript

Tìm Hiểu Promise Trong Javascript


Ngày 29 Tháng 5 Năm 2020

Promise được giới thiệu trong phiên bản ES6 giúp giải quyết một số vấn đề mà callback function chưa thể xử lý được. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu về khái niệm cũng như cách sử dụng promise trong ngôn ngữ lập trình Javascript để phát triển web nhé.

Trước khi đi vào định nghĩa promise thì mình có một ví dụ về đời sống để giúp bạn hiểu được khái niệm về nó một cách đơn giản hơn.
Ví dụ:

Chị bạn đang làm việc ở nước ngoài và hứa (promise) sẽ gửi cho bạn một quyển sách lập trình mà bạn rất thích vào tháng tới.
Nhưng bạn sẽ không biết tháng tới mình có nhận được quyển sách đó hay không. Vì chị bạn có thể mua cho bạn hoặc vì bận công việc gì đó mà không thể gởi cho bạn vào tháng tới.

Lúc này lời hứa(promise) sẽ có 3 trạng thái là:

 • Pending (Đang chờ xử lý): Bạn không biết mình có nhận được quyển sách vào tháng tới hay không.
 • Fulfilled (Hoàn thành): Bạn đã nhận được sách từ chị của mình vào tháng tới.
 • Rejected (Từ chối): Bạn không nhận được sách vì một lý do nào đó chị của bạn không thể gửi được.

Trong Javascript thì promise khi mới tạo sẽ có trạng thái là pending. Nếu kết quả là đã hoàn thành thì sẽ có trạng thái fulfilled hoặc xảy ra lỗi thì nó sẽ có trạng thái rejected.

Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu cách tạo một promise nhé.

Cách Tạo Promise Trong Javascript

Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cú pháp tổng quát của promise ở dưới đây nhé:

 let promise = new Promise(function(resolve, reject){ 
/*executor*/
})

Bây giờ để dễ hình dung thì chúng ta sẽ đi vào ví dụ chi tiết sau đây nhé:

Đoạn Code:

 let duocGoiSach = true; 
let sach = new Promise(function (resolve, reject){
  if(duocGoiSach) {
    resolve("Bạn đã được chị gửi sách. :)");
  } else {
    reject("Bạn không được chị gửi sách. :(");
  }
});
console.log(sach)

Kết Quả:

Promise resolved trong javascript

Thì lúc này bạn có thể thấy trạng thái của promise đã được thay đổi sang resolved và giá trị của promise là một chuỗi mà chúng ta đã truyền vào cho hàm resolve(). Bạn có thể hình dung cách chạy của nó như sau:

 • Exexutor sẽ được gọi tự động và ngay lập tức khi new Promise được chạy.
 • Executor nhận hai đối số là resolvereject. Những hàm được truyền vào này sẽ được định nghĩa lại thông qua Javascript. Chúng ta chỉ gọi chúng sau khi đã sẵn sàng.
 • Bên trong executor chúng ta sẽ gọi hàm resolve() nếu chương trình thực hiện thành công hoặc gọi hàm reject() nếu chương trình xảy ra lỗi

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem trạng thái pending của nó bằng hàm setTimeout thông qua đoạn code dưới đây nhé:

Đoạn Code:

 let duocGoiSach = true; 
let sach = new Promise(function (resolve, reject){
 setTimeout(() => {
  if(duocGoiSach) {
    resolve("Bạn đã được chị gửi sách. :)");
  } else {
    reject("Bạn không được chị gửi sách. :(");
  }
 }, 3000);
});
console.log(sach)

Kết Quả:

Promise pending trong javascript

Như vậy giá trị khi mà promise đang ở trạng thái pendingundefined. Giá trị của nó sẽ được trả về khi promise được hoàn thành sau khoảng thời gian 3s.

Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào xem trạng thái của nó khi mà chương trình thực thi không thành công bằng cách gán duocGoiSach = false. Để hiểu rõ hơn bạn xem đoạn code sau đây nhé:

Đoạn Code:

 let duocGoiSach = false; 
let sach = new Promise(function (resolve, reject){
  if(duocGoiSach) {
    resolve("Bạn đã được chị gửi sách. :)");
  } else {
    reject("Bạn không được chị gửi sách. :(");
  }
});
console.log(sach)

Kết Quả:

Promise reject trong javascript

Vậy qua 3 ví dụ trên thì chúng ta có thể rút ra một sơ đồ như sau:

Minh họa promise trong javascript

Mình có một số lưu ý là khi promise đã chuyển sang trạng thái fulfilled hoặc rejected thì chúng ta khổng thể thay đối trạng thái cho nó. Nghĩa là bạn không thể chuyển từ trạng thái fulfilled sang rejected hoặc theo chiều ngược lại.

Do trạng thái và kết quả của đối tượng promise là nội bộ do đó chúng ta không thể sử dụng cách truy cập trực tiếp. Nhưng chúng ta có thể sử dụng các phương thức .then, .catch.finally để làm điều đó. Để hiểu rõ hơn bạn cùng mình hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu nhé.

Phương Thức then Javascript

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cú pháp của nó nhé:

 promise.then(
  function(result) { /*Xử lý kết quả thành công*/ }
  function(err) { /*xử lý kết quả lỗi*/ }
);

Với tham số đầu tiên là hàm chúng ta sẽ chạy khi promise được hoàn thành (fulfilled).
Tham số thứ hai là hàm chúng ta sẽ chạy khi promise bị từ chối (rejected).

Đầu tiên sẽ tạo một hàm dùng để trả về đối tượng Promise:

 function taoPromise(duocGoiSach) {
return new Promise(function (resolve, reject){
 setTimeout(() => {
  if(duocGoiSach) {
    resolve("Bạn đã được chị gửi sách. :)");
  } else {
    reject("Bạn không được chị gửi sách. :(");
  }
 }, 3000);
});
}

Sau đó chúng ta sẽ gọi hàm taoPromise và thực thi phương thức then cho đối tượng promise:

 let sach = taoPromise(true);
sach.then(
  result => console.log(result),
  error => console.log(error)
);

Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp hai đoạn code trên để xem kết quả sao nhé:

Đoạn Code:

 function taoPromise(duocGoiSach) {
return new Promise(function (resolve, reject){
 setTimeout(() => {
  if(duocGoiSach) {
    resolve("Bạn đã được chị gửi sách. :)");
  } else {
    reject("Bạn không được chị gửi sách. :(");
  }
 }, 3000);
});
}

let sach = taoPromise(true);
sach.then(
  result => console.log(result),
  error => console.log(error)
);

Kết Quả:

Phương thức then trong promise javascript

Promise đang ở trạng thái pending là do chúng ta thiết lập thời gian chạy hàm bằng setTimeout. Sau 3s thì hàm phía trên sẽ chạy và trả về đối tượng promise với trạng thái thành công như bạn thấy ở hình trên . Sau đó phương thức then sẽ nhận giá trị từ đối tượng promise và hiển thị ra ngoài màn hình.

Ngoài ra phương thức then cũng cho phép bạn sử dụng một tham số để chỉ xử lý cho trường hợp thành công hoặc trường hợp lỗi:

 sach.then( 
   value => console.log(value)
)

Phương Thức catch Javascript

Nếu như bạn muốn hiển thị lỗi khi đối tượng promise ở trạng thái reject thì chúng ta có thể sử dụng hai cách sau:

Sử dụng catch(hàm xử lý lỗi):
 sach.catch( 
   error => console.log(error)
)

Và kết quả bạn sẽ được như hình sau đây:

Phương thức catch trong promise javascript
Sử dụng then(null, hàm xử lý lỗi):
 sach.then( 
  null,
   error => console.log(error)
)

Và kết quả bạn sẽ được như hình sau đây:

Phương thức then null trong promise javascript

Phương Thức finally Javascript

Phương thức finally() sẽ trả về một Promise. Khi kết quả trả về của promisefulfilled (hoàn thành) hay rejected (từ chối) thì đoạn code trong hàm callback của finally cũng sẽ được thực thi.

Để bạn dễ hiểu chúng ta sẽ đi vào ví dụ sau đây nhé:

Đoạn Code:

 function taoPromise(duocGoiSach) {
return new Promise(function (resolve, reject){
 setTimeout(() => {
  if(duocGoiSach) {
    resolve("Bạn đã được chị gửi sách. :)");
  } else {
    reject("Bạn không được chị gửi sách. :(");
  }
 }, 3000);
});
}

let sach = taoPromise(true);
sach
    .finally(() => console.log("Kết quả sẽ có sau 3s"))
    .then(
      result => console.log(result),
      error => console.log(error)
    );

Kết Quả:

Phương thức finally trong promise javascript

Ở đây mình có một số lưu ý sau là:

 • finally sẽ không có tham số truyền vào. Nó sẽ được gọi mà không cần quan tâm đến kết quả trả về là thành công hay bị từ chối của promise.
 • Nó không xử lý kết quả trả về từ promise mà chỉ chuyển sang các phương thức sau để xử lý.
 • Nó giúp chúng ta hạn chế gọi cùng một hàm ở cả trong thencatch. Để hiểu rõ hơn bạn xem đoạn code sau nhé:
   function ketQua() {
      /* ... */
  }
  sach
      .then(
          (result) => {
              console.log(result);
              ketQua();
          }
      ).catch(
          (error) => {
              console.log(error);
              ketQua();
          }
      );

  Như bạn thấy thì hai phương thức catchthen đều gọi hàm ketQua(). Do đó chúng ta có thể sử dụng finally để giảm sự lặp lại bằng đoạn code như sau:

   sach
    .then(result => console.log(result))
    .catch(error => console.log(error));
    .finally(() => ketQua());

Promise Chaining Javascript

Nãy giờ thì chúng ta chỉ học các định nghĩa và phương thức của nó. Phần này chúng ta tìm hiểu về promise chain dùng để xử lý bắt đồng bộ trong Javascript giống như callback function đã làm được. Bây giờ bạn cùng mình cùng tìm hiểu qua ví dụ để nắm rõ hơn nhé.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một promise với trạng thái hoàn thành và trả về giá trị là 10 sau 2s. Trong đoạn code mình sẽ dùng hàm setTimeout để mô phỏng sự bất đồng bộ từ đó giúp bạn thấy được cách xử lý thông qua promise. Để dễ hình dung hơn bạn xem đoạn code sau nhé :

 let doiTuongPromise = new Promise((resolve, rejects) => {
  setTimeout(() => {
    resolve(8);
  }, 2000);
})

Sau đó chúng ta sử dụng phương thức then() để gọi hàm xử lý khi doiTuongPromise trả về trạng thái thành công. Trong hàm đó thì chúng ta sẽ lấy kết quả của doiTuongPromise cộng thêm cho 10. Để hiểu rõ hơn bạn xem đoạn code sau nhé:

 doiTuongPromise.then((ketQua) => {
  console.log(ketQua);
  return ketQua + 10;
});

Phương thức then thì sẽ trả về một đối tượng promise mới với giá trị là kết quả trả về khi thực hiện thành công.
Do đó bạn có thể sử dụng nhiều phương thức then liên tiếp với nhau như đoạn code sau đây:

Đoạn Code:

 let doiTuongPromise = new Promise((resolve, rejects) => {
  setTimeout(() => {
    resolve(8);
  }, 2000);
})

doiTuongPromise.then((ketQua) => {
  console.log(ketQua);
  return ketQua + 10;
})
.then((ketQua) => {
  console.log(ketQua);
  return ketQua + 20;
})

Kết Quả:

Gọi then nhiều lần trong promise javascript

Ví dụ trên chính là minh họa cho promise chain. Các phương thức của Promise như then(), catch(), finally thì sẽ trả về một đối tượng Promise. Do đó chúng ta có thể gọi liên tiếp các phương thức này theo một cách tuần tự. Và như bạn cũng thấy là ở ví dụ trên chúng ta đã xử lý sự kiện bất đồng bộ trong Javascript bằng promise chain. Và dưới đây là hình ảnh minh họa mà nó hoạt động là:

Dòng chảy (flow) promise trong javascript

Nếu bạn gọi các phương thức then() một cách độc lập thì chúng ta sẽ không thể truyền kết quả từ phương thức này sang phương thức khác vì nó không có mối quan hệ với nhau. Để hiểu rõ hơn bạn xem ví dụ sau đây nhé:

Đoạn Code:

 let doiTuongPromise = new Promise((resolve, rejects) => {
  setTimeout(() => {
    resolve(8);
  }, 2000);
})

doiTuongPromise.then((ketQua) => {
  console.log(ketQua);
  return ketQua + 10;
})

doiTuongPromise.then((ketQua) => {
  console.log(ketQua);
  return ketQua + 20;
})

Kết Quả:

Gọi then độc lập trong promise javascript

Như bạn thấy thì kết quả sẽ không thay đổi khi chúng ta gọi các phương thức then() một cách độc lập. Để dễ hình dung bạn xem hình ảnh mô tả cách nó hoạt động sau nhé:

Gọi then độc lập promise trong javascript

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ giúp bạn hiểu được khái niệm cũng như cách sử dụng promise trong ngôn ngữ Javascript và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge