Tìm Hiểu Module, Require Và File System Trong Nodejs

Tìm Hiểu Module, Require Và File System Trong Nodejs


Ngày 24 Tháng 9 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu module and require và cách thêm, sửa, xoá... file trong Nodejs và cách áp dụng chúng vào trong quá trình dự án phát triển website nha.

Nếu bạn muốn xem lại bài 2 thì truy cập ở đây nha.

Module Và Require Trong Nodejs

Module là một chức năng giúp bạn có thể dễ dàng chia file javascript phức tạp thành các file nhỏ hơn để từ đó thuận lợi trong việc sử dụng lại (reusable code) cũng như duy trì(maintain) dự án được dễ dàng hơn.

Để giúp bạn dễ hiểu hơn thì bay giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu ví dụ thực tế nha. Đầu tiên mình sẽ tạo hai file js có tên là app.jscar.js như hình ảnh sau nhé!

Create File JS

Bây giờ mình sẽ sử dụng module và require để lấy dữ liệu trong car.js sau đó sử dụng lại cho app.js thông qua đoạn mã sau:

File car.js

 const car = ['bmw', 'audi', 'toyota'];
module.exports = car;

File app.js

 const car = require('./car');
console.log(car);

Và bây giờ bạn xem video kết quả bên dưới nhé!

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách để có thể export hai hay nhiều object trong module thông qua ví dụ dưới đây nhé! Đầu tiên chúng ta sẽ thêm một mảng có tên là price dùng để chứa các giá tiền trong file car.js:

File car.js

 const car = ['bmw', 'audi', 'toyota'];
const price = [10000, 15000, 8000];
module.exports = { car, price };

File app.js

 const {car, price} = require('./car');
console.log(car);
console.log(price);

Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem kết quả nhé!

File System Nodejs

Trong phần này mình sẽ hướng dẫn bạn cách để có thể tương tác với các file trong máy tính như đọc, xoá, tạo mới... bằng javascript nhé!

Đọc File

Đầu tiên mình sẽ tạo một file doc.txt dùng để luu trữ văn bản.

Create doc txt

Tiếp theo để tương tác với file trong máy tính trong Node thì chúng ta cần import module fs trong file app.js.

Create doc txt

Bây giờ mình sẽ sử dụng phương thức readFile trong fs để đọc file doc.txt thông qua đoạn code sau nhé:

const fs = require('fs');
fs.readFile('./doc.txt', (err, data) => {
    if(err) {
        console.log(err);
    } else {
        console.log(data.toString());
    }
})

Và bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình và xem kết quả nha.

Write File

Trong phần này chúng ta sẽ đi vào sử dụng writeFile để tạo một File mới trong máy tính thông qua đoạn code sau nhé:

fs.writeFile('./doc2.txt', 'Hello Niem vui lap trinh 2', () => {
    console.log('File was written')
})

Ở đây mình xin giải thích một số điểm cần chú ý là :

  • ./doc2.txt: là tên và đường dẫn chứa thư mục của file chúng ta cần tạo.
  • Hello Niem vui lap trinh 2: lnội dung trong file.

Bây giờ chúng ta đi vào xem kết quả nha.

Delete File

Để xoá một file trong Nodejs thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh unlink. Và để dễ hình dung thì bạn xem đoạn mã bên dưới nha.

if(fs.existsSync('./doc2.txt')) {
  fs.unlink('./doc2.txt', (err) => {
    if(err){
      console.log(err);
    } else{
      console.log('File was delete')
    }
  })
}

Mình xin giải thích một số điểm là:

  • fs.existsSync: Dùng để kiểm tra File có tồn tại hay chưa.
  • Nếu tồn tại thì sẽ xoá file bằng lệnh unlink. Ngược lại thì sẽ hiển ra lỗi.

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những kiến thức về rmodule and require và cách thêm, sửa, xoá... file trong Nodejs hữu ích cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!